ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
ცნობა

ცნობა
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის  28 დეკემბრის   
საკრებულოს    სხდომის მოწვევის შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის  ქუჩა N1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს 2017  წლის  28  დეკემბერს   დღის  12:00 საათზე   ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის განსაზღვრა შემდეგ საკითხებზე:

საკითხი 1. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის I  კვარტლის  სამუშაო  გეგმის დამტკიცების შესახებ.
                                                                          მომხსენებელი: რამაზ გელაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე
საკითხი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ.
                                                                          მომხსენებელი: რამაზ გელაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე

საკითხი 3. “ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

                                                                       მომხსენებელი: რამაზ გელაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე

საკითხი 4. ხულოს მუნიციპალიტეტის დაბა ხულოში სასპორტო სკოლის სარეაბილიტაციო  სარემონტო სამუშაოების შედეგად გამოთავისუფლებული ზოგიერთი ვარგისიანი მასალის სოციალურად დაუცველ მოსახლეზე  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
                                                                        მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. 
                                                                          
საკითხი 5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხულოს მუნიციპალური სერვისის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.                                                                        
                                                                       მომხსენებელი: ირაკლი ხაჯიშვილი - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
საკითხი 6. „ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.  
                                                                       მომხსენებელი: ირაკლი ხაჯიშვილი - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 საკითხი 7. “ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შექმნისა  და დებულების დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  მაისის 25  მაისის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
                                                                        მომხსენებელი: ნარგიზ  დეკანაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურს საკითხთა კომისიის  თავმჯდომარე

საკითხი 8.  ხულოს  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ. 

                                                                         მომხსენებელი: ნადიმ ვასაძე   -  ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 9.  ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 -2021 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ.
                                                                      მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 10. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა შენახვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                      მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 11. მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                      მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 12.  უპატრონო  და  მაწანწალა  ცხოველების  გაუვნებლობის  პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                       მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 13. გარე განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაციის   პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                         მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 14. საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების მართვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 
                                                                         მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 15. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ.
                                                                        მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 16. დაბა ხულო ამორტიზებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                        მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 17. ახალგაზრდების   სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                        მომხსენებელი: ბადრი მელაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 18.  კულტურულ  ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების  შესახებ.
                                                                       მომხსენებელი: ბადრი მელაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

 საკითხი 19. სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების  შესახებ.
                                                                       მომხსენებელი: ბადრი მელაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 20. ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.                                                                         
                                                                      მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 21.  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                      მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 22. პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის    დამტკიცების შესახებ.
                                                                          მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 23. ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                           მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 24.  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                             მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 25. უკიდურესად  გაჭირვებულ  ოჯახებში  გარდაცვლილ  პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 
                                                                             მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 26. დიალიზის   სახელმწიფო   პროგრამაში   ჩართულ   პირთა  სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის      პროგრამის      დამტკიცების      შესახებ.
                                                                            მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 27. ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                             მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 28. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში  დაღუპულთა  ოჯახის  წევრების  და  მარჩენალდაკარგულთა  სოციალურ - ეკონომიური პირობების გაუმჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                             მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 29. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის დამტკიცების შესახებ.
                                                                            მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 30. ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის  დამტკიცების  შესახებ.
                                                                           მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 31. ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების        პროგრამის    დამტკიცების    შესახებ.    
                                                                       მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა შესწავლის სამსახურის უფროსი.

საკითხი 32. მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდით მომსახურების   პროგრამის დამტკიცების შესახებ შესახებ. 

                                                                           მომხსენებელი: რამაზ შავაძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 33. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების  შესახებ.
                                                                          მომხსენებელი: რამინ  მეხეშიძე – ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის  მობილიზაციის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.  
                                                                   
   დღის წესრიგის წარმოებას  ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი,  დაინტერესებულ  პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებების  წარდგენა  შეუძლიათ დღის წესრიგის თაობაზე  ცნობის გამოქვეყნებიდან 2017  წლის 26 დეკემბრის   დღის 13:00 საათამდე საკრებულოს აპარატში (მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის  ქუჩა N1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მესამე სართული). ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი  აქტის  (დადგენილება,  განკარგულება ) გამოცემის თარიღად  განსაზღვრულია 2017 წლის  28  დეკემბერი.ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
იანვარი 2018
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 707 870 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”