ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
22 ივნისი 2017 წელი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი
ხულოს მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს ბიუროს  სხდომის
დღის წესრიგი

22  ივნისი   2017   წელი                                            დაბა ხულო
  
საკითხი 1. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის III  კვარტლის  სამუშაო  გეგმის განხილვა.
                                                                                                მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე

საკითხი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ბიუროს სხდომების  2017 წლის III კვარტლის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ.
                                                                                      მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე

საკითხი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს კომისიების 2017 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ;
                                                                                       მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე
საკითხი 4. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარე წლის  15 ივნისს შემოსული N294/10 წერილის  განხილვის შესახებ.
                                                                               მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე.
საკითხი 5. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მიმდინარე წლის  29 მაისს  შემოსული N05/1674 მომართვის  განხილვის შესახებ.
                                                                                მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე
 საკითხი 6. „ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 04 მაისის N6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.   
                                                                               მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე
საკითხი 7. „ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 სექტემბრის N62 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
                                                                            მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე.


საკითხი 8. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის   საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 
                                                                               მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის  თავმჯდომარე
საკითხი 9. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ 
                                                                            მომხსენებელი: ჯუმბერ დიმიტრაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა  და  ეთიკის კომისიის 
 თავმჯდომარე.
საკითხი 10. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების  განსაზღვრის  შესახებ
                                                         მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი ნადიმ ვასაძე;
საკითხი 11. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 
                                                                      მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი ირაკლი ხაჯიშვილი;

საკითხი 12. „უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა“-ის პროგრამის დამტკიცების შესახებ„   ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

                                                                     მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ზაზა აბულაძე;

საკითხი 13. „ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა შენახვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ„ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

                                                                    მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ზაზა აბულაძე;

საკითხი 14. „სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №88 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

                                                                          მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის  გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ბადრი მელაძე;


საკითხი 15. ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 
                                                                      მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის  გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი ბადრი მელაძე;
საკითხი 16. „ხულოს მუნიცპალიტეტის   2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
                                                                     მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი ნადიმ ვასაძე;
საკითხი 17. “ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამნის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 29 დეკემბრის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
                                                                     მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსის მ/შ ლედი დეკანაძე;
საკითხი 18. ხულოს მუნიციპალიტეტის ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის   საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
                                                                     მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსის მ/შ ლედი დეკანაძე;
საკითხი 19. მძიმე ფსიქიური აშლილობის მქონე ბენეფიციარებზე მობილური გუნდების მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ
                                                                     მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსის მ/შ ლედი დეკანაძე;
საკითხი 20. ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N103 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
                                                                    მომხსენებელი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსის მ/შ ლედი დეკანაძე.

ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
თებერვალი 2018
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 708 358 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”