ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
ნოდარ მიქელაძე

    nodar isufis Ze miqelaZe daibada 1968 wlis 20 marts, xulos raionis sofel mekeiZeebSi.

    1985wels daamTavra Rorjomis saSualo skola da amave wels Cairicxa qalaq baTumis105-e profesiul           teqnikur saswavlebelSi, romelic daamTavra 1987 wels.

    1987-1989ww.gaiara samxedro savaldebulo samsaxuri

    1989 wels Cairicxa  goris   saxelmwifo ekonomikuri institutis mosamzadebel ganyofilebaze.

    2008 wlis saprezidento arCevnebze iyogaerTianebuli opoziciis Rorjomis xeobis xelmZRvaneli.

    2010-2011ww. iyo saxalxo krebis xulos raionuli komitetis Tavmjdomare.  

    2012wlis saparlamento arCevnebze iyo  koalicia`qarTuli ocnebis” xulos raionuli Stabis wevri.

    2013wlis ivnisidan muSaoba daiwyo xulos municipalitetis gamgeblis moadgilismovaleobis  Semsruleblad.

    Myavs meuRle da ori Svili.

 

 


«««
ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
სექტემბერი 2017
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 705 103 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”