ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
დადგენილებები
28.05.2015
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
28.05.2015
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, ხულოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ
30.04.2015
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
30.04.2015
"ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 სექტემბრის # 22 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ
30.04.2015
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალისა და გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
26.03.2015
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
26.03.2015
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
26.03.2015
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის შესახებ
26.03.2015
ხულოს მუნიციპალიტეტში ქონების გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
15.03.2015
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, ხულოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ
26.02.2015
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
26.02.2015
„ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 სექტემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
26.02.2015
„ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 სექტემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
26.02.2015
„ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა შესწავლის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 სექტემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
29.01.2015
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
29.01.2015
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ოქტომბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
29.01.2015
ხულოს მუნიციპალიტეტის იმ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიის გასაზღვრის შესახებ სადაც არ ვრცელდება საქართველოს კანონის ,, ნარჩენების მართვის კოდექსის“ 31–ე მუხლის პირველი, მე–7 (გარდა იურიდიულ პირებისა), მე–9 ( გარდა იურიდიული პირებისა) ნაწილებით და 35 –ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა
29.01.2015
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ
25.12.2014
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის #15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
25.12.2014
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის #5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
07.11.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის შესახებ
29.10.2014
„ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 სექტემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
29.10.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის შესახებ
29.10.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ
03.10.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
03.10.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების შესახებ
29.09.2014
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის #15 დადგენილებაში “ ცვლილების შეტანის შესახებ
05.09.2014
„ხულოს მუნიცპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯამრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
05.09.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
21.07.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
21.07.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
21.07.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
21.07.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
21.07.2014
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

«««
ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
იანვარი 2018
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 707 844 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”